Sport

Antonija Nađ Kosanović: Budite svi učesnici manifestacije Olimpijska staza 2022.

 

  • Na Trgu Svetog Đorđa u srcu Sombora u subotu, 10. septembra biće održana manifestacija „Olimpijska staza 2022“, u organizaciji Grada Sombora, Olimpijskog komiteta Srbije i Kompanije DDOR osiguranje. Početak je u 12 časova

Događaj je najavlila gradska većnica za sport, omladinu, decu i zdravstvo – a i sama Olimpijka iz Londona 2022, osvajačica najblistavijih odličja sa evropskih i svetskih šampionata i najrespektabilnijih kajakaških regata širom sveta, Antonija Nađ Kosanović:

 – Svi učesnici koji žele da se lepo zabave, dobro druže i nauče nešto novo o olimpizmu kao i o vrednostima olimpijskog Pokreta, mogu da dođu u 12 časova i da se uključe u ovu manifestaciju. Polazna tačka biće u samom centru grada. Na glavnoj somborskoj ulici neće postojati starosne granice, pa možete svi da budete učesnici ove priredbe koja promoviše olimpijski duh. Mogu da se prijave na licu mesta svi, ili putam sajta DDOR Osiguranja – onlajn. Uključićemo osnovne škole sa čitavog područja Grada Sombora a nismo naravno izostavili ni ranjive kategorije. Biće uključeni i naši đaci iz škole „Vuk Karadžić.

……

Projekat Olimpijska staza ima za cilj da promoviše olimpizam i olimpijske vrednosti, kako napominju i iz Olimpijskog komiteta Srbije i DDOR osiguranju. Ideja projekta je da kroz edukaciju dece, roditelja i uopšte građanstva bude što više približen olimpizam i olimpijski simboli građanima Srbije. Kroz sam projekat učesnici će imati prilike da nauče više o istoriji Olimpijskih igara, uspesima naših olimpijaca i da se kroz promociju fizičke aktivnosti aktivno uključe u podršku srpskim olimpijcima na putu ka Parizu, koji će biti domaćin 33. Letnjih olimpijskih igara, 2024. godine.

Učesnici se za start prijavljuju u tri kategorije: pojedinac, par i grupa do 5 osoba. Pravo učestvovanja imaju svi građani uzrasta od 7 do 77 godina, kažu inicijatori ove manifestacije.

Program DDOR Olimpijska staza biće podeljen u više celina: 1. Kviz znanja – Virtuelni olimpijski muzej – Stokholm 1912; 2. Poligon spretnosti – Peking 2008; 3. Igra memorije – London 2012; 4. Tradicionalne igre – Rio de Žaneiro 2016. i 5. Kviz znanja – DDOR – Tokio 2020.

Posetioci će kroz Olimpijsku stazu proći kroz 5 navedenih poligona, kao i kroz 5 međustanica gde će napraviti zadate fotografije. Svi učesnici Olimpijske staze dobiće pravila takmičenja, posebno dizajnirane majice, poklon pakete Kompanije DDOR, a najuspešniji osvajaju vredne nagrade.

Pojedinosti možete da vidite i na linku DDOR osiguranja: https://www.ddor.rs/ddor-olimpijska-staza/

……

Maloletna lica moraju imati popunjen formular (saglasnost), sa sledećim pojedinosima:

OBAVEŠTENJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE “DDOR NOVI SAD” NOVI SAD O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA I/ILI MALOLETNIH LICA U SVRHU ORGANIZOVANJA MANIFESTACIJE “DDOR OLIMPIJSKA STAZA” I PROPRATNIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ORGANIZOVANIH U SARADNJI SA OLIMPIJSKIM KOMITETOM SRBIJE I GRADOM SOMBOR

Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8. Novi Sad (u daljem tekstu: DDOR Novi Sad), kao rukovalac podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) ovim putem daje informacije o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Podaci o rukovaocu podataka: Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad Tel. + 381 21 48 86 000, Imejl: ddor@ddor.co.rs

Licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je DDOR Novi Sad imenovao možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeći način: Imejl: dpo@ddor.co.rs Pošta: Bulevar Mihajla Pupina br. 8, 21000 Novi Sad

Podaci o ličnosti osobe koja prijavljuje učesnike ili učesnici takmičenja (ime i prezime, adresa, mesto prebivališta, broj telefona, e-mail, pol, godište za učesnika koji može biti punoletan ili maloletan) se prikupljaju u svrhu organizovanja manifestacije „DDOR OLIMPIJSKA STAZA“ kao i u svrhu marketinških – promotivnih aktivnosti, istraživanja i analize tržišta osiguranja-merenja zadovoljstva korisnika, prilagođavanje ponude potrebama korisnika, kontaktiranje korisnika u cilju nuđenja ponude osiguranja,a na osnovu dobrovoljno datog pristankakoje fizičko lice na koje se podaci odnose odnosno njegov roditelj/zakonski staratelj, potvrđuje svojim potpisom.

Primaoci podataka o ličnosti mogu biti treća lica kojima DDOR Novi Sad na osnovu ugovora poverava određene poslove u vezi sa i organizovanjem /sprovođenjem marketinških aktivnosti i edukativne vožnje.

Sve podatke o ličnosti DDOR Novi Sad čuva kao poslovnu tajnu i obrađuje primenom svih odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera zaštite. Podaci prikupljeni u elektronskom i papirnom obliku se čuvaju do opoziva saglasnosti.

Učesnik manifestacije čiji se podaci obrađuju u pomenute svrhe, ima pravo da od DDOR Novi Sad zahteva pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora na obradu, kao i pravo na prenos podataka drugom rukovaocu.Takođe, fizičko lice ima pravo da u svakom trenutku opozove pristanak. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, kao i podnošenja prigovora lica na koje se podaci odnose, DDOR Novi Sad će obustaviti obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije marketinških aktivnosti. Učesnik manifestacije ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Ime i prezime učesnika: ____________ Adresa: ______________ Broj telefona: _______________ Imejl: ______________ Pol: M Ž, Godište: _____________.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ime učesnika: ___________ Mesto: ___________ Datum/vreme događaja: _____________.

OVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI oslobađa Olimpijski komitet Srbije i DDOR Novi Sad a.d.o. (organizator manifestacije) “DDOR OLIMPIJSKA STAZA” odgovornosti, obaveze i finansijske obaveze koja se odnosi na učešće gore pomenutog maloletnika tokom, pre i posle gore navedenog događaja, ili bilo kog s njim povezanog formalnog ili neformalnog događaja, na prevoz koji je povezan sa tim događajem ili druge aktivnosti. Shvatam da je učešće dobrovoljno i da organizatori manifestacije, iako će biti uloženi svi napori da se osigura bezbednost učesnika u događaju, nisu odgovorni ni za kakvu povredu ili bolest do koje može da dođe.

ODGOVORNOST, GUBITAK ILI ŠTETA: Ovo odricanje oslobađa organizatore manifestacije od svake radnje, potraživanja, zahteva ili štete povezane sa učešćem ili koja je posledica neke utvrđene ili neutvrđene povrede, gubitka ili štete, nastale kao rezultat učešća u ovom događaju ili nekoj neformalnoj aktivnosti tokom trajanja događaja.

OBAVEZE PRISTOJNOG PONAŠANJA: Shvatam da organizator manifestacije zadržava pravo da izbaci svakoga ko izaziva nered i slažem se da pokrijem sve neophodne troškove povezane sa prevozom izbačenog učesnika kući. Razumem da organizator manifestacije neće delovati u svojstvu staratelja niti će organizator manifestacije obezbediti osoblje da deluje u svojstvu staratelja tokom aktivnosti na ovom događaju.

HITNI MEDICINSKI SLUČAJEVI: Razumem rizike povezane sa učešćem u aktivnostima tokom događaja i prevozom do mesta održavanja tih aktivnosti i dozvoljavam hitnu medicinsku pomoć u slučaju povrede ili bolesti. Ovlašćujem predstavnike koji podržavaju događaj ili predstavnike organizatora manifestacije da traže medicinsku pomoć za moje dete tokom trajanja događaja i preuzimam svaku odgovornost za nastale troškove ili troškove koji mogu da nastanu kao rezultat hitne medicinske pomoći povezane sa učešćem u događaju.

Razumem i slažem se da organizator manifestacije neće biti odgovoran ni za kakvo pogrešno tumačenje, grešku ili nesporazum nastao u prevodu ovog obrasca odricanja od odgovornosti.

IZJAVA SAGLASNOSTI

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa sadržinom teksta odricanja od odgovornosti te da sam saglasan/a da Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad prikuplja, obrađuje, koristi i čuva podatke o ličnosti učesnika manifestacije – (ime i prezime, adresa, mesto prebivališta, broj telefona, imejl, pol, godište za učesnika koji može biti punoletan ili maloletan, u svrhu organizovanja manifestacije „DDOR OLIMPIJSKA STAZA“ i realizacije marketinških kampanjana način kako je definisano obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

Dozvoljavam da se moje ime ili ime učesnika, naziv mog/učesnikovog profila i moje/njegove fotografije nastale tokom događaja koriste u promotivnim materijalima, publikacijama, na veb stranici ili društvenim mrežama i medijima organizatora manifestacije.

Ime i prezime roditelja/staratelja: _______________  Kontakt broj za hitne slučajeve: ________________ Potpis: ____

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Fotoreportaža (2. deo): 6. Internacionalni turnir „Ivan Frgić – Žuti“ / Atmosfera, publika, borbe, sudije
Fotoreportaža (3. deo): 6. Internacionalni turnir „Ivan Frgić – Žuti“ / Postolje, medalje, pehari, zajedništvo

Kategorije

Izbornik