Najnovije

Konkurs za stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova

 

  • Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, i to:

• 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Sombor – teritorija grada Sombora,
• 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Kula – teritorija opštine Kula,
• 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Odžaci – teritorija opštine Odžaci.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

• da je državljanin Republike Srbije;
• da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
• da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
• da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
• da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
• da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
• da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Prilikom podnošenja prijave kandidat, koji ispunjava uslove konkursa u pogledu mesta prebivališta za više vatrogasno – spasilačkih jedinica, obavezno navodi redosled vatrogasno-spasilačkih jedinica za čije potrebe se prijavljuje na stručno osposobljavanje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti na ovoj stranici, na kraju teksta Konkursa).

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili na ovoj stranici, na kraju teksta Konkursa),
2. Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3. Original izvod iz matične knjige rođenih,
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
6. Očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
7. Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima „C“ kategorije prilaže overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije.

Lice koje je pripadnik dobrovoljne vatrogasne jedinice dostavlja kopiju Uverenja o položenom ispitu za pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

Konkurs traje do 10. novembra 2023. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs gde se nalaze i linkovi sa kojih se mogu preuzeti potrebni obrasci.

Takođe, detaljnije informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Policijskoj stanici po mestu prebivališta, odnosno u Somboru, Kuli i Odžacima.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Tagovi: , , , ,

Povezani članci

21. Međunarodna konferencija statističara rada usvojila nove standarde o neformalnoj ekonomiji
Na području Policijske uprave u Somboru evidentirano osam saobraćajnih nezgoda

Kategorije

Izbornik