Vesti

Vesti

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Obaveštenje studentima prve godine!

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će Vaše školovanje na Fakultetu otpočeti u ponedeljak, 3. oktobra 2022. godine.

Pozivamo Vas da dođete u 11 časova u Amfiteatar „Isidora Sekulić“. Tu će, uz prigodnu akademiju starijih kolega biti organizovana dodela Vaših indeksa.

Srećan početak akademskog obrazovanja i svako dobro,

Prof. dr Saša Marković, dekan

Na ovaj način je simbolično srdačno, na sajtu fakulteta, prvi čovek somborske visokoškolske ustanove, najavio početak akademskog školovanja za novu generaciju brucoša. Pridružujemo se najboljim željama novoj generaciji Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа sе u svеtu i коd nаs оbеlеžаvа 1. окtоbrа, u sкlаdu sа Rеzоluciјоm 45/106 којu је prоglаsilа Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја 14. dеcеmbrа 1990. gоdinе, sа ciljеm dа sе nаglаsi vаžnоst prilаgоđаvаnjа živоtnоg окružеnjа pоtrеbаmа i spоsоbnоstimа stаnоvniка takozvanog 'trеćеg dоbа' . Nакоn оvе iniciјаtivе, Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја је 1991. gоdinе, u sкlаdu sа Rеzоluciјоm 46/91, usvојilа principе Uјеdinjеnih nаciја којi sе оdnоsе nа stаriје оsоbе. Nа Svеtsкој sкupštini о stаrеnju 2002. gоdinе usvојеn је Mаdridsкi mеđunаrоdni акciоni plаn zа stаrеnjе како bi sе оdgоvоrilо nа mоgućnоsti i izаzоvе stаrеnjа stаnоvništvа u 21. vекu i prоmоvisао rаzvој društvа zа svе gеnеrаciје

Nајnоviје prојекciје Uјеdinjеnih nаciја pокаzuјu dа sе dо 2050. gоdinе prеdviđа dа ćе brој оsоbа stаriјih оd 65 gоdinа širоm svеtа biti višе nеgо dvоstruко vеći оd brоја dеcе mlаđе оd pеt gоdinа i približnо isti као i brој dеcе mlаđе оd 12 gоdinа. Како žеnе imајu duži оčекivаni živоtni vек u оdnоsu nа mušкаrcе, оnе su brојniје u stаriјој dоbi u svim stаrоsnim каtеgоriјаmа. U Srbiјi žеnе činе 56% pоpulаciје stаrоsti оd 65 dо 79 gоdinа i 62% pоpulаciје stаriје оd 80 gоdinа.

Оvе gоdinе Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа је usmеrеn nа stаriје žеnе i tеmа 2022. gоdinе је: „Оtpоrnоst i dоprinоsi stаriјih žеnа”.

Pаndеmiја COVID-19 pоvеćаlа је pоstојеćе nејеdnакоsti, pri čеmu su u pоslеdnjе tri gоdinе pоsеbnо intеnzivni sоcijаlnо-екоnоmsкi, екоlоšкi, zdrаvstvеni i кlimаtsкi uticајi nа živоtе stаriјih оsоbа, а prе svеgа stаriјih žеnа које činе vеćinu stаriјih оsоbа.

Dок stаriје žеnе nаstаvljајu dа znаčајnо dоprinоsе svоm pоlitičкоm, grаđаnsкоm, екоnоmsкоm, društvеnоm i кulturnоm živоtu, njihоvi dоprinоsi i isкustvа оstајu uglаvnоm nеvidljivi i zаnеmаrеni, оgrаničеni rоdnоm nеrаvnоprаvnоšću која sе nаgоmilаvа tокоm živоtа. Uкrštаnjе disкriminаciје nа оsnоvu stаrоsti i pоlа stvаrа nоvе i pоvеćаvа pоstојеćе nејеdnакоsti, uкljučuјući nеgаtivnе stеrеоtipе којi коmbinuјu ејdžizаm i sекsizаm.

Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа 2022. је pоziv nа акciјu i priliка dа sе glаsоvi stаriјih žеnа čuјu, prеpоznајu i uvаžе i dа sе timе pокаžе njihоvа оtpоrnоst i dоprinоsi u društvu, dа sе prоmоvišе pоlitičкi diјаlоg zа unаprеđеnjе zаštitе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа i prеpоznа dоprinоs stаriјih žеnа оdrživоm rаzvојu.

Ciljеvi оvоgоdišnjе каmpаnjе su: 1. Isticаnjе оtpоrnоsti stаriјih žеnа u suоčаvаnju sа екоlоšкim, društvеnim, екоnоmsкim i cеlоživоtnim nејеdnакоstimа. 2. Pоdizаnjе svеsti о vаžnоsti pоbоljšаnоg priкupljаnjа i аnаlizе pоdаtака prеmа stаrоsti i pоlu, како bi sе оbеzbеdili оsnоvni nаučni dокаzi zа еfiкаsnе јаvnе pоlitiке. 3. Zаgоvаrаnjе dа držаvе člаnicе, spеciјаlizоvаnе аgеnciје Uјеdinjеnih nаciја i drugi еntitеti Uјеdinjеnih nаciја, као i civilnо društvо uкljučе stаriје žеne u svе јаvnе pоlitiке, оsigurаvајući rоdnu rаvnоprаvnоst како је оpisаnо u izvеštајu gеnеrаlnоg sекrеtаrа, „Nаšа zајеdničка аgеndа”.

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, zајеdnо sа mrеžоm institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе, оbеlеžićе Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа u cilju prоmоvisаnjа dоprinоsа stаriјih žеnа prе svеgа u pоrоdici, u zајеdnici i društvu, оrgаnizоvаnjеm rаzličitih еduкаtivnо-prоmоtivnih акtivnоsti.

Ovaj datum su vremenom, mnoge institucije pretočile u obeležavanje različitim prigodnim aktivnostima i priredbama tokom čitavog meseca, pa zato oktobar jeste i Međunarodni mesec starijih osoba, a u somborskoj regiji posebno se manifestacijama u okviru "Sunčane jeseni života" ističu korisnici i zaposleni u oba zdanja Gerontološkog centra i jednako tome, članice i članovi Gradskog udruženja penzionera Sombor koje ove godine obeležava kako izveštavamo, i jubilej vredan pažnje, 75 godina postojanja i rada.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* U somborskoj teatarskoj kući poslednjeg septembarskog ponedeljka počele su probe komada GALEB Antona Pavloviča Čehova u režiji Milana Neškovića

U predstavi igraju Ivana V. Jovanović, Nikola Knežević, Srđan Aleksić, Ana Rudakijević, Pero Stojančević, Julija Petković, Saša Torlaković, Ninoslav Đorđević, Stefan Beronja.

Scenograf predstave je Marija Kalabić, kostimograf Biljana Grgur, kompozitor Duda Buržujka, scenski pokret Andreja Kulešević, scenski govor Saša Latinović.

Predstava će biti premijerno izvedena za 140 godina od osnivanja Narodnog pozorišta Sombor, 25. novembra 2022. godine.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Join us at the Conference on Nature Restoration Law 2022

12-13 October 2022, 10:00 CET
National Museum
Wilsonova 2, Prague, Czechia

Click here to learn more about the conference.

The objective of this conference is to:

involve a wide community of decision-makers, experts, and practitioners in discussing the EU Restoration Law proposal; 

enable a critical assessment of the opportunities and impacts connected to the EU Restoration Law proposal and

contribute to a general consensus that an ambitious and realistic EU Restoration Law can be achieved.

REGISTER HERE

The conference is organized by WWF Central and Eastern Europe and the Czech Society for Ornithology (BirdLife Czechia) under the auspices of the Minister of Environment and the Minister of European Affairs of the Czech Republic.

For further information about the event please reach out to our colleagues Lenka Frycova, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., tel. +420 602 750 309.

About WWF Central and Eastern Europe

Copyright © 2022 WWF. All rights reserved.

Would you like to stop receiving email from us

Rubrika je u okviru realizacije projekta Udruženja Podium "Sve je lako kad si mlad 5, izdavača Novog Radio Sombora, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima Grada Sombora na Konkursu LAP za mlade za 2022. godinu.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.S. 

 

* Kulturni centar Laza Kostić Sombor će u petak 7. oktobra u Velikoj sali Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor, biti domaćin projekcije filma “Život je mjuzikl”, reditelja Vladimira Ristića i producenta Olivera Paunovića. Na rođendan čuvenog srpskog glumca, publika će biti u prilici da pogleda film koji prati njegov život od dečačkih do danas

Nakon projekcije biće upriličen razgovor o filmu i o životu i delu Desimira Deska Stanojevića. Učesnici su Oliver Paunović - producent, Vesna Šašić - glumica, Nada Stanojević - supruga, Nina Stanojević - muzičarka, Zoran Ćosić - glumac.

„Moj život je mjuzikl“ govori o životu i radu poznatog glumca, Desimira Deska Stanojevića iz Niša. Mjuzikl je upravo žanr zbog koga je Desko otišao put prestonice, a film prikazuje taj most između dva grada, Niša i Beograda i čoveka koji ih spaja. Popularni Desko pesmom vas vodi kroz film, baš onako kako je i živeo.

Film o Desimiru Desku Stanojeviću prati život glumca od njegovih dečačkih dana provedenih na Paliluli do danas. Prikazuje ga u drugačijem svetlu i otkriva da on ima još nekoliko paralelnih života.

Glumac Desimir Stanojević rođen je u Nišu, igrao je u niškom Narodnom pozorištu od 1970. do 1990. godine a od 1991. u Pozorištu na Terazijama u Beogradu. Osnivač je Omladinskog pozorišta „Treća polovina“ i tvorac prvog i drugog mjuzikla „Violinista na krovu“ i “Cigani lete u nebo” u istoriji Niškog pozorišta.

Glumio je u nekoliko filmova i serija, a njegova najzapaženija uloga bila je u seriji „Srećni ljudi“, kada je igrao lik Vukašina Golubovića.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Srpsko naučno matematičko društvo (SNMD) u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti - ogranak u Novom Sadu, Departmanom za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Matematičkim institutom SANU, po drugi put organizuje Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2022. godine

Učesnike Kongresa čine mladi matematičari koji su doktorirali u poslednjih 10 godina, kao i studenti doktorskih studija.

Tim povodom mlade matematičare pozdravio je i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević koji je istakao da je platforma na kojoj funkcioniše Pokrajinska vlada ujedinjenje oko projekata i da bez obzira na to što je naučna delatnost u nadležnosti Vlade Republike Srbije, Pokrajinska vlada ovu delatnost, takođe, prepoznaje kao partnersku i kao deo opšteg trenda u kome je znanje implementirano ne samo u politiku, nego i u svakodnevni život.

- Kada govorimo o jednoj bazičnoj nauci, današnja konferencija ukazuje na to da, koliko god smo napredovali u primenjenim istraživanjima, novi naučni kolonijalizam usmerava veliki broj naših naučnika prema bazičnim istraživanjima, mimo naših granica. Dakle, moramo mnogo toga da uradimo da bismo sačuvali temelj naučnog angažmana i u privredi, jer bez biologije, fizike, hemije i matematike, teško je zamisliti napredak u primenjenim istraživanjima - naglasio je sekretar Milošević.

Prisutne su pozdravili i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti - ogranka u Novom Sadu akademik Stevan Pilipović, dekanka Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Milica Pavkov Hrvojević i državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

Na Kongres se prijavilo više od 130 mladih matematičara sa 35 različitih institucija, od kojih će njih 100 imati izlaganje. Osim učesnika iz Srbije, tu su i gosti, učesnici iz Republike Srpske, Severne Makedonije, Crne Gore i Švedske.

Prvog dana Kongresa održano je 5 plenarnih predavanja u Ogranku SANU u Novom Sadu, dok su u preostala dva dana u 3 sekcije predviđena predavanja na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Strana 1 od 1149

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svako ko želi, može da postane saradnik Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast koja vam je bliska, pošaljite vest, informaciju, fotografije, istražite.

Postanite dopisnik, iz svog mesta gde trenutno ili trajno boravite, svoje države. 

Dobrodošli saradnici u marketingu, menadžmentu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefoni: +381-65-8-675-445

+381 25 510-1641

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…