Prikazivanje članaka po tagu RZS

* To su podaci koje je na svom portalu objavio Republički zavod za statistiku. Naime, najčešće su roditelji svojim rođenim bebama prema brižljivo poslednje obrađenim podacima, u još uvek prošloj, 2020. godini davali ženskom detetu ime  Sofija, a muškom Luka

Drugo mesto na ovoj posebnoj po mnogo čemu top-listi, zauzimaju imena Dunja i Lazar, dok bronzanu medalju u Srbiji "osvajaju" Mila i Vasilije.

Za njim u top-10 slede: Teodora i Stefan, Sara i Aleksa, Milica i Bogdan, Tara i Vuk, Una i Filip, Nađa i Mihajlo i Nikolina i Vukašin.

Inače, preciznih podataka radi, tokom 2020. godine rođene su 61.692 bebe, što je za 12.072 manje nego 2019. Podaci RZZS potvrđuju i činjenicu da je prosečna starost majke prvorotke porasla sa 24,9 godina pre dve decenije, na 28,8. Zaključeno je 23.599 brakova, što je za čak 18.987 manje nego pre dvadeset godina.

S druge strane, broj razvoda u porastu, jer sa 7.689 u 2019, u 2000. godini razvodi su iznosili 8.687. Najveći broj razvedenih brakova trajao je između godinu i devet godina (oko 20 odsto).

Interesantno je da se čak 16 odsto parova razvelo posle srebrne svadbe, a samo 3,9 odsto u prvoj godini zajedničkog života. Najveći broj, odnosno 46,6 odsto supružnika koji su odlučili da krenu svako svojim putem nije imalo dece, dok je sa jednim ili dvoje bilo njih po 28 odsto.

Kada se poredi današnji broj mlađeg stanovništva u odnosu na početak milenijuma, najveći pad zabeležen je u kategorijama 7-14 godina (sa 9,4 pao na 7,7) i 15-29 (sa 20,2 pao na 16,4).

Izvor: Republički zavod za statistku

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest
Tagovano

* Republički zavod za statistiku, u periodu od 3. do 18. oktobra 2020. godine, sprovodi probno Istraživanje o bezbednosti i kvalitetu života žena

Istraživanje se obavlja na osnovu ugovora o sprovođenju IPA-2017 regionalnog projekta a podaci koji se prikupljaju ovim istraživanjem treba da obezbede informacije u vezi sa zdravljem, bezbednošću i sugurnošću žena i kvalitetom života. Rezultati ovog istraživanja su važni kako bi se kreirale efikasne odluke i strategije za unapređenje položaja žena u Srbiji.

Svi učesnici probnog Istraživanja su upoznati sa pravilima ponašanja u domaćinstvu radi primene mera za sprečavanje pojave i širenja korona virusa (COVID-19).

Probno istraživanje se sprovodi na uzorku od 300 domaćinstava a svi dobijeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe, obezbeđuju potpunu anonimnost i objavljuju se kao agregirani (zbirni podaci).

Ukoliko imate pitanja ili želite dodatne informacije u vezi sa Istraživanjem, možete se obratiti Dragani Nikolić ili Mariji Anđelković putem telefona 011/2412922 lok. 298 - navode u Zavodu. 

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2020. godine iznosila je 83 016 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 60 029 dinara - objavio je u petak, 25. septembra na svom sajtu Republički zavod za statistiku Srbije

Rast bruto zarada u periodu januar-jul 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i za 7,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2020. godine nominalno je veća za 9,2%, a realno za 7,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,1%, odnosno za 7,0% realno.

Medijalna neto zarada za jul 2020. godine iznosila je 45 736 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Detaljniji podaci:

1. Prosečne zarade, jul 2020. - RSD

(Zarade)* prva i druga brojka u nizu; (Zarade bez poreza i doprinosa)** treća i četvrtka brojka u nizu

(VII 2020 I–VII 2020)*  (VII 2020 I–VII 2020)**

Republika Srbija - ukupno (83 016, 82 003)* (60 029, 59 339)**
Zarade zaposlenih u radnom odnosu (83 427, 82 390)* (60 343, 59 636)**
Zarade zaposlenih van radnog odnosa (54 647, 54 394)* (38 301, 38 123)**
Zarade zaposlenih u pravnim licima (88 450, 87 139)* (64 062, 63 164)**
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih (45 925, 45 189)* (32 499, 31 924)**
Zarade u javnom sektoru (94 897, 93 850)* (68 144, 67 422)**
Zarade van javnog sektora (77 846, 76 738)* (56 498 55 747)**

2. Indeksi zarada

Zarade / Zarade bez poreza i doprinosa

VII 2020 VII 2020 VII 2020 I–VII 2020 VII 2020 VII 2020 VII 2020 I–VII 2020
VI 2020 ∅ 2019 VII 2019 I–VII 2019 VI 2020 ∅ 2019 VII 2019 I–VII 2019

Nominalni indeksi 100,5 109,5 109,2 109,5 100,5 109,3 109,1 109,3
Realni indeksi 100,3 107,2 107,1 107,9 100,3 107,1 107,0 107,7

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent - FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

- zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

- naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2019. godini je 2.903 i veći je za 6 odsto u odnosu na 2018, objavio je u četvrtak, 15. jula Republički zavod za statistiku Srbije

Veću za izricanje krivičnih sankcija su podneta 2.002 predloga a taj broj je, u odnosu na prethodnu godinu, veći za 8%, dok je broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije 1.676, što je, takođe, više za 8%.

Vaspitni nalog prema maloletnim učiniocima krivičnih dela je u 244 slučaja primenio javni tužilac za maloletnike, a u 33 slučaja to je uradio sudija za maloletnike. U 2019. godini je kazna maloletničkog zatvora izrečena za četiri maloletnika (0,2%).

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Rubrika je u okviru realizacije projekta Udruženja Podium "Sve je lako kad si mlad 3", izdavača Novog Radio Sombora, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima Grada Sombora na Konkursu LAP za mlade za 2020. godinu.

 

Objavljeno u Mladi

* Prosečna neto plata u Srbiji za mart 2020. godine iznosila je 59.681 dinar i veća je nominalno za 10 procenata, a realno za 8,6 odsto u odnosu na isti mesec godinu ranije, objavio je danas Republički zavod za statistiku

Martovska prosečna bruto zarada iznosila je 82.320 dinara, što je nominalno više za 10,1 posto, a realno za 8,7 procenata nego u martu 2019.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Za navodnjavanje je u 2019. godini ukupno u Srbiji zahvaćeno 67.692 hilj. m3 vode, što je za 24,1% više nego u prethodnoj godini - objavlio je Republički zavod za statistiku Srbije. Najviše vode crpelo se iz vodotokova - 90,2%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine orošavanjem se navodnjavalo 92,3% površine, kapanjem 7,6% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,1% površine.

Tokom 2019. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 46.863 ha poljoprivrednih površina, što je za 0,2% manje nego u prethodnoj godini. Oranice i bašte (sa 94,9%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 4,5%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 0,6%).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Metodološka objašnjenja o navodnjavanju nalaze se na veb-strani Republičkog zavoda za statistiku: http://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620085.pdf
Serije podataka o navodnjavanju od referentne 2009. godine dostupne su u okviru baze podataka Zavoda: http://data.stat.gov.rs/Home/Result/25010204?languageCode=sr-Cyrl, kao i u sastavu publikacija Zavoda: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/publikacije.

Izvor: Republički zavod za statistiku 

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest
Strana 1 od 2

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…