Odštampajte ovu stranicu
Somborski gradski većnici utvrdili predlog prvog rebalansa budžeta za ovu godinu, aktuelni prihodi veći za čak oko 120 miliona dinara!

* Gradsko veće je na 120. sednici, održanoj u petak, 15. juna, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018. godinu

Razlozi za donošenje Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, rečeno je na sednici, sadržani su u potrebi da se rasporedi budžetski suficit u iznosu od 49.734.089,00 dinara, utvrđen Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu.

Osim navedenog, i pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za korekcijom pojedinih budžetskih stavki u važećoj Odluci o budžetu grada, a došlo je i do izmena određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje celokupnog  budžetskog sektora.

Prema predloženom rebalansu, ukupna sredstva budžeta iznose 3.247.505.778,00 dinara, a planirano je veće ostvarenje tekućih prihoda, i to za 3,8 odsto, odnosno za 119 miliona u odnosu na važeću Odluku o budžetu grada, što znači da su tekući prihodi, planirani u iznosu od 2.969.000.000,00 dinara.

Ukupni prihodi prema Predlogu odluke o prvom rebalansu iznosiće 3.296.858.000,00, a rashodi 3.348.592.000,00 dinara. Planirano je da se budžetski deficit, u iznosu od 51.734.000,00 dinara „pokrije“ iz prenetih sredstava kao i sredstava ostvarenih od prodaje domaće finansijske imovine.

Predlog odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, biće na razmatranje i odlučivanje upućen odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo i predlog prvih izmena i dopuna programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini. Razlozi izmena programa poslovanja JKP „Zelenilo“, JKP „Čistoća“, JKP „Energana“, JKP „Prostor“, JKP „Parking servis Sombor“, JKP „Vodokanal“ i JKP „Vodovod“ u Bezdanu, proističu iz njihovih potreba o revidiranju pojedinih stavki i usaglašavanja sa Odlukom  o prvom rebalansu budžeta. Kod svih preduzeća program je dopunjen i iznosom za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, što je utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koja za isplatu imaju obezbeđena finansijska sredstva. Dopunjeni programi poslovanja JKP, biće razmotreni i na sednici Skupštine grada.

Veće je utvrdilo predloge sledećih odluka: Predlog odluke javnoj rasveti, Predlog odluke o održavanju javnih zelenih površina, Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i Predlog odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora.

Na 120. sednici utvrđen je Predlog revidirane Strategije održivog razvoja grada Sombora za period 2017-2020. godine, kao i Predlog programa razvoja turizma grada Sombora 2017-20125. godine.

Prethodno navedeni predlozi Gradskog veća, odlaze na dalje razmatranje i odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o naknadi štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Veće je prihvatilo predlog nadležne Komisije da se naknada štete odobri za 15 lica, a da se jedan zahtev odbije.

Veće je odlučilo i o finansijskim pitanjima i za „Festival multikulturalnosti“ odobrilo 500.000,00 dinara, a za sufinansiranje muzičkog događaja „Koncert u šumi – simfonija ptica“, izdvojilo 300.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Pročitano 738 puta
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…