Додзелєни припознаня „Славка Сабадош” и „Янко Олеяр” / Podeljena priznanja „Slavka Sabadoš“ i „Janko Olejar“

* Дружтво за руски язик, литературу и културу 6. юлия отримало схадзку секциї у Руским Керестуре, у просторийох школского будинку „Замок” котру водзела Ирина Папуґа. На тей схадзки додзелєни припознаня  „Славка Сабадош” школяром  од I по VIII класу, як и припознанє „Янко Олеяр” найлєпшому школярови руского оддзелєня Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре

На чесц просвитенй роботи Славки Сабадошовей, од 2005. року ше школяром хтори посцигую замерковани резултати у обласци виучованя руского язика и дзецом предшколского возросту  додзелює припознанє зоз єй меном, а на чесц роботи Янка Олеяра, просвитного, културного и дружтвеного роботнїка, секция Дружтва за руски язик, литературу и културу у Руским Керестуре найлєпшому школярови IV класи руского оддзелєня Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре додзелює окремне припознанє з Олеяровим меном.

Припознанє „Славка Сабадош” з Основней школи у Руским Керестуре достали Стефан Колошняї и Андрей Шайтош, школяре IV класи як и Алексей Мудри и Павле Венельовски зоз VIII класох.  Припознанє „Янко Олеяр” достала Дорис Бучко, шќолярка IV класи руского оддзелєня Ґимназиї у Руским Керестуре и школярка ґенерациї.

После додзелованя припознаньох схадзка предлужена зоз представяньом  нових виданьох Дружтва - „Словнїк руского народного язика” у двох томох, „З Червеним дописане” мр Гелени Медєши, Зборнїк роботох „Studia Ruthenica 22”, каталоґ у фарбох  „Стретнуца руских школох 2”, подобови каталоґ „Стретнуце у Боднарова” и нови слковнїци за предшколски дзеци: „Єшеньска розгварка”, „Хто цо роби” и „У нашим краю птички шпиваю”. 

Валалскей библиотеки и єй библиотекарки Мариї Дорошки, Дружтво подаровало по єден прикладнїк зоз нових виданьох, а член Дружтва Юлиян Пап зоз своєй власней колекциї тиж подаровал одредзене число кнїжкох руских и сербских авторох.

Попри краткого представяня нових виданьох, отримана и промоция кнїжки авторки Меланиї Арваї зоз Кули „Нє бац ше од живота”, зоз едициї Дружтва „Одняте од забуца”. На промоциї о своєй роботи кратко бешедовала сама авторка, котра, гоч жиє у Кули, велї роки препровадзела як просвитни роботнїк у керестурскей Основней школи. У своєй кнїжки вона на окремни способ  описує живот  Руснацох и их особни животни ситуациї на скоро интимни, окреме итнтересантни способ.

Схадзка и стретнуце секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу закончене у приємней атмосфери з обецунку ище квалитетнєйшей и успишнєйшей роботи на далєй.

Оленка Живкович

~ . ~

* Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu 6. jula je održalo sednicu sekcije u Ruskom Krsturu u prostorijama školske zgrade „Zamak“ koju je vodila Irina Papuga. Na toj sednici dodeljena su priznanja „Slavka Sabadoš“ učenicima od prvog do osmog razreda, kao i priznanje „Janko Olejar“ najboljem učeniku rusinskog odeljenja Gimnazije „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu

U čast prosvetnog rada rano preminule Slavke Sabadoš, od 2005. godine se učenicima koji postižu značajne rezultate u oblasti izučavanja rusinskog jezika i deci predškolskog uzrasta dodeljuje priznaje sa njenim imenom, a u čast rada Janka Olejara, prosvetnog, kulturnog i društvenog radnika, sekcija Društva za rusinski jezik, literaturu i kulturu najboljem učeniku četvrtog razreda rusinskog odeljenja Gimnazije „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu dodeljuje posebno priznanje sa Olejarovim imenom.

Priznanje „Slavka Sabadoš“ u Osnovnoj školi u Ruskom Krsutru dobili su Stefan Kološnjaji i Andrej Šajtoš,  učenici četvrtog razreda, a Aleksej Mudri i Pavle Venčeljovski iz osmih razreda Osnovne škole. Priznanje „Jakim Olejar“ dobila je Doris Bučko, učenica četvrtog razreda rusinskog odeljenja Gimnazije u Ruskom Krsturu i učenica generacije.

Posle dodele priznanja sednica je produžena pretstavljanjem novih izdanja Društva – „Rečnik rusinskog narodnog jezika“ u dva toma, „Crvenim dopisano“ mr Helene Međeši, Zbornik radova „Studia Ruthenica 22“, katalog u boji „Susreti rusinskih škola 2“, likovni katalog „Susreti u Bodnarova“ i nove slikovnice za predškolsku decu: „Jesenji razgovori“, „Ko šta radi“ i „U našem kraju pričice pevaju“. Seoskoj biblioteci i njenoj knjižničarki Mariji Doroški Društvo je poklonilo po jedan primerak novih izdanja, a član Društva Julijan Pap je iz svoje lične kolekcije takođe poklonio određen broj knjiga rusinskih i srpskih autora.

Osim kratkog predstavljanja novih izdanja, održana je i promocija knjige autorke Melanije Arvaji iz Kule „Ne strahovati od života“ iz edicije Društva „Oteto od zaborava“. Na promociji je o svome radu govorila i sama autorka koja živi u Kuli, iako je puno godina provela kao prosvetni radnik u krsturskoj osnovnoj školi. U svojoj knjizi kratkih pripovedaka ona na poseban, gotovo intiman način opisuje život Rusina i razne lične situacije iz njihovog života.

Sastanak i susret sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu završio je u prijatnoj atmosferi uz obećanje još kvalitetnijeg i uspešnijeg rada ubuduće.

Olenka Živković

Pročitano 1035 puta

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…